با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک پاسارگاد >
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص
گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) به سپرده اي اطلاق ميشود كه بانك به منظور تجهيز منابع براي تامين مالي طرحهاي مشخص جديد سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه وتكميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايد و در ازاي افتتاح سپرده گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادر مي نمايد.

   1. اشخاص حقوقي جهت تامين منابع مالي مورد نياز طرح يا طرحهاي مشخص خود مي توانند درخواست ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بنمايند.
   2. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادره توسط بانك با نام يابي نام بوده و شرايط مهم قرارداد سپرده گذاري در آن قيد مي گردد.
   3. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري(خاص) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي‌توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند.
   4. بانك مي تواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص اعم از اين كه خود ناشر باشد يا نباشد تا زماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله پذيرش نشده اند اقدام نمايد.
   5. متقاضي ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي موضوع سپرده را به همراه ميزان و شرايط پيشنهادي ارائه وبانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
   6. پيشنهاد سود علي الحساب سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي بر اساس پيش‌بيني سود آوري طرح توسط متقاضي مطرح و بانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
   7. بانك سود علي الحساب اين سپرده ها را در مقاطع تعيين شده و نيز مابه التفاوت سود قطعي و علي‌الحساب و همچنين اصـــل سپــرده ها را در سررسيد بر اساس شرايط ايجاد شده مذكور در بندهاي قبل پرداخت مي نمايد.


تبليغات