با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک پاسارگاد >
حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
حساب سپردهسرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد.

    ● حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت مي‌تواند براي اشخاص حقيقي بصورت انفرادي، مشترك ، اشخاص حقوقي و شركتهاي دولتي صادر شود.
    ● حداقل مبلغ مورد نيازبراي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت ۵۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد،ضمنا به منظور جلوگيري از ابطال كل سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت قبل از سررسيد، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرايب ۵۰۰.۰۰۰ ريالي تقسيم مي‌گردد.
    ● چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتي از سپرده خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايد مي تواند يك قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرايبي از پانصد هزار ريال برداشت نمايد. مبلغ برداشتي مشمول سود تعديلي ولي باقيمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلي ادامه خواهد يافت. در اين صورت براي باقيمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرايط قبلي صادر مي‌گردد.(به شرط آنكه مبلغ سپرده با احتساب كسر جريمه واضافه سود پرداختي از ۵۰۰.۰۰۰ ريال كمتر نشود.)
    ● سود سپرده‌هاي بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و يا سالانه به صورت علي الحساب قابل پرداخت مي‌باشد تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذار پس ازسررسيد به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگراینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمديد و تمايل سپرده گذار ، مي توان سودمتعلقه دريافت نشده را هنگام تمديد سپرده به مبلغ سپرده اوليه اضافه نمود .
      ضمناً سپرده مذكور از تاريخ تمديد مشمول شرايط سپرده هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت جديد خواهد بود.
    ● نقل و انتقال وجوه سپردههاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد از يك شعبه به شعبه ديگر بانك بدون تغيير در نرخ سود امكان پذير نمي باشد.

نرخ سود و طريقه پرداخت آن:
یکساله ۱۴%
دو ساله     ۱۴.۵%
سه ساله     ۱۵%
چهار ساله ۱۶%
پنج ساله     ۱۷%

سود سپرده هاي بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه يا مطابق روز افتتاح در هر ماه و يا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتري واريز مي گردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسيد سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نمايد، سود سپرده به نسبت مدتي كه سپرده مفتوح بوده بر اساس نيم درصد كمتر از سپرده هاي مشابه در سال پايه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهاي پرداخت شده قبلي از اصل سپرده و يا سود پرداختي كسر ميگردد.

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت:
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با پرداخت وحه و پس از تكميل امضاء و الصاق تمبر مالياتي به نمونه هاي  مربوطه انجام و يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با ذكر مشخصات كامل شخصي سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذاري مي گردد.
    ● هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو نفر يا بيشتر)تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
    ● نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
    ● امضا يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.

افتتاح حساب از طريق وكالت:
    ● اگر وكيل حق استفاده از حساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد.
    ● اگر وكالتنامه قبلا تنظيم نشده باشد، براي افتتاح و استفاده از حساب بايد صاحب حساب و وكيل وكالتنامه داخلي بانك را در حضور مسئول مربوطه تكميل نمايند.

افتتاح حساب توسط قيم:
      قيم ميتواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد . ليكن برداشت از حساب مستلزم كسب اجازه كتبي از اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد. در اين صورت قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاي آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي نمايد.

افتتاح حساب توسط وصی:
      وصي مي تواند براي صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد مشروط بر اين كه صحت وصيتنامه و احراز شخص وصي توسط دادگاه گواهي شده باشد، در اين صورت بايستي وصي همانند قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاء آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد.

صدور گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت:
      پس از تكميل نمونه مشخصات مشتري و نمونه درخواست افتتاح حساب و قرارداد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و امضاء آنها از جانب صاحب حساب، وكيل، قيم، وصي، ولي و يا افتتاح كننده ، برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذار ميگردد.

مفقودي، سرقت و يا معدوم شدن گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت:
      در صورتيكه صاحب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت برگ گواهي سپرده خود را مفقود و يا از وي سرقت شده باشد با مراجعه به شعبه بازكننده و پس از تنظيم  اقرار نامه شعبه يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلي صادر و پس از مهمور نمودن به مهر المثني به مشتري تحويل مي نمايد. پس از صدور گواهي سپرده المثني بر روي برگ درخواست افتتاح حساب جمله " براي اين حساب گواهي سپرده المثني صادر شده است " درج مي گردد.


تبليغات