با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک پاسارگاد >
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريزو به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.

    ● حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت.
    ● سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت مي باشد.
    ● شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز مي‌باشد. بديهي است سود سپرده هاي مفتوحه در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز مي گردد.

نرخ سود: ۶%

    
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت:
شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
    ● هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
    ● افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو يا بيشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
    ● نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
    ● امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.

افتتاح حساب از طريق وكالت:
    ● براي اينكه وكيل حق استفاده ازحساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد در غير اينصورت صاحب حساب و وكيل وي مي توانند با مراجعه به شعبه و تنظيم وكالت نامه داخلي بانك در حضور مسئول مربوطه اقدام نمايند.

افتتاح حساب توسط قيم:
      قيم مي تواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت افتتاح نمايد و ليكن حق برداشت از حساب مذكور مستلزم كسب اجازه كتبي از طرف اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد.

افتتاح حساب توسط وصی:
      در صورت ارائه وصيتنامه كه توسط دادگاه تأييد شده باشد و احراز هويت شخص وصي مي‌توان به نام صغير حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمود.

افتتاح حساب برای اتباع خارجی:
      افتتاح حساب براي اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تاييد وزارت كشور رسيده ميسر می باشد.

صدور دفترچه يا كارت حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت:
      پس از تكميل نمونه مشخصات مشتريان حقيقي با تنظيم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدوركارت براي متقاضيان كارت وهمچنين نمونه مقررات حساب مشترك، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترك وامضاء آنها از جانب صاحب يا صاحبان حساب، وكيل، وصي، قيم و يا افتتاح كننده ونیز پرداخت وجه، يك جلد دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و يا كارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحويل مي گردد.

مفقود و سرقت شدن دفترچه:
      هنگام مفقود و يا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مشتري مي بايستي مراتب را به شعبه بازكننده حساب اطلاع داده و با تكميل و تحويل يك برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال يك فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ريالي بر روي آن اقدام نمايد. شعبه پس ازدريافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ويك جلد دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسيد به مشتري تحويل مي نمايد.

● حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت پشتیبان
● مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتيبان و به منظور تاييد چكهاي حساب جاري خود قرار داده و علاوه بر آن از سود آن نيز بصورت روزشمار بهره مند گردند.
● نرخ سود کوتاه مدت پشتیبان ۶% می باشد.
 

تبليغات