با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۳ ماهه):
سپرده مذکور برای مدت ۳ ماه تمام نزد تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب بیشتر از نرخ سود سپرده کوتاه مدت می باشد و حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه و یا در پایان دوره (سود در سررسید) با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت است. ضمنا اصل سپرده در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۶ ماهه):
سپرده مذکور برای مدت ۶ ماه تمام نزد تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب، حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در سر رسید با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت و اصل سپرده نیز در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.
سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك، دو، سه، چهار و پنج ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد و از سود روز شمار كه بصورتماهانه سه ماهه و شش ماهه و سالانه پرداخت مي گردد بهره مند مي شود. 

تبليغات