با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
سپرده قرض الحسنه جاري يكي از ابزارهاي مهم در مبادلات پولي و بازرگاني شناخته شده مي‌باشد. از مزاياي چك‌هاي صادره مشتريان عهده بانك پاسارگاد قابليت وصول آن‌ها در كليه شعبه هاي بانك بدون اخذ كارمزد مي‌باشد.

شرایط
    ● افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري نياز به معرف دارد.معرف بايد داراي حساب سپرده قرض الحسنه جاري نزد يكي از بانكها باشد و امضائ وي مورد تائيد بانك مربوطه باشد.
    ● افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري پس از اخذ استعلام از بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران براي صاحب حساب و وكيل وي (اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي ) انجام مي پذيرد. مدت اعتبار استعلام ها ۱ ماه مي باشد.
    ● با توجه به قابليت ارائه دسته چك به متقاضي در اين حساب كليه مقررات قانون چك بر آن نافذ و معتبر مي باشد.


حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك
افتتاح اين نوع حساب بارعايت موازين حساب قرض الحسنه جاري و موارد زير صورت مي پذيرد
    ● نحوه عمل و چگونگي استفاده از حساب با تعيين نسبت سهم هريك ازشركاء و ترتيب استفاده از حساب متفقا يا منفردا بايد مشخص گردد.
    ● چنانچه حق استفاده از حساب منفردا تعيين شده باشد، بايستي هريك از مشتركين حساب براي حفظ منافع خود و بانك وكالتنامه اي را به نام يكديگر تنظيم و امضاء نموده تا امكان برداشت از حساب را دارا باشند.
    ● شرايط عمومي و مقررات افتتاح حساب از جانب كليه شركاء بايستي امضاء گردد.


حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اتباع بيگانه علاوه بر رعايت مقررات و ضوابطي كه براي افتتاح اين گونه حسابها براي اشخاص حقيقي بر شمرده شد مستلزم رعايت موارد زير مي باشد.
    ● معرفي يكي از مشتريان بانك يا ارائه معرفي نامه كتبي از جانب يكي از ارگانها ي دولتي ويا سفارتخانه هاي خارجي مبني بر شناسايي و تاييد متقاضي افتتاح حساب.
    ● دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظيرگذرنامه يا ديگر مدارك رسمي عكس دار.
    ● يك برگ تصويراز گذرنامه و پروانه اقامت .

مدارك لازم
   1. شناسنامه عكس دار
   2. كارت ملي
   3. تائيد و ظهر نويسي شناسنامه
   4. اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي و براي حساب مشترك اخذ استعلام براي هر كدام از مشتركين.
   5. تكميل فرم هاي مربوطه


تبليغات