با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک پاسارگاد >
حساب سپرده قرض الحسنه پس‌انداز
سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتريان گرامي اين امكان را مي‌دهد وجوه مازاد بر نياز خود را به منظور برخورداري از اجر معنوي وپاداش اخروی نزد شعبه های بانك پاسارگاد توديع نموده و هر زمان كه بخواهند مبلغ مورد نياز خود را ازشعبه های بانك در سراسر كشور برداشت نمايند.لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی گیرد.
   
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي:
به حسابي اطلاق مي گردد كه صاحب آن به قصد تعاون عمومي و كمك به نيازمندان و برخورداري از پاداش و اجر معنوي نزد بانك افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه در آن متمركز مي نمايد.

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز۵۰۰۰۰ ریال است .

      حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي اشخاص حقيقي:
      هر شخصي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده و يا حكم رشد وي از دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند بنام خود يا كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت او باشند در بانك پاسارگاد حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد كه حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود.

      حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازبراي اشخاص صغير:
      هر شخص مي تواند براي اشخاص صغير حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نمايد و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صاحب حساب (صغير) به سن قانوني ویا با ارائه حكم رشدصادره از طرف دادگاه صالحه با ولی قهری ودر صورت نداشتن ولی قهری با قیم ویا وصی او می باشد.

      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت، قيوميت يا وصايت:
      ممكن است حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بوسيله وكيل يا قيم و يا وصي شخص افتتاح گرددكه تفاوت آن با افتتاح حساب براي شخص صغير به شرح ذيل مي باشد:
            الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي شخص صغير توسط خويشاوندان سببي و نسبي ويا اشخاص ديگر برداشت كننده قانوني در هرصورت ولي قهري و در صورت نبودن ولي قهري، قيم يا وصي با ارائه قيم نامه ويا وکالت نامه خواهد بود.
            ب) در صورتي كه وكيل و قيم هم باز كننده و هم برداشت كننده از حساب باشند وكيل بايستي وكالت رسمي از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام برداشت از حساب ارائه دهد.

      
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي مشترك:
      چنانچه دو نفر يا بيشتر تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند، با رعايت شرايط و تكميل كارت افتتاح حساب بايستي نحوه برداشت ومیزان سهم هر يك مشخص گردد و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. ساير شرايط  حساب فوق الذكرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی مي باشد.

      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط اطفالي كه به سن ۱۲ سال تمام رسيده اند:
      اطفالي كه به سن ۱۲ سال تمام رسيده باشند مي توانند بدون ارائه حكم رشد منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب، پس از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود.
      اطفالي كه به سن ۱۵ سال تمام رسيده باشند مي توانند منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصا استفاده نمايند.

      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر براي فرزند صغير:
      مادر قانوناً مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن ۱۸ سالگي تمام فقط بامادر است.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
به حسابي اطلاق مي شود كه شعبه ها وجوه سپرده شده به اين حساب توسط اشخاص حقيقي وحقوقي تحت اين عنوان را طبق نظر سپرده گذار به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و موسسات خيريه و عام المنفعه اعطاء نمايد.

      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
      هر شخصي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد مي توانند نسبت افتتاح اين حساب اقدام نمايد و در خصوص افتتاح حساب مشترك بايستي نحوه میزان سهم عمل و چگونگي استفاده ازحساب که متفق یا منفرد خواهد بود مشخص شود.افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه براي اشخاص حقوقي بلامانع است. در اين صورت اخذ مدارك ثبتي و قانوني دال بر احراز شخصيت حقوقي شركت عبارتست از اساسنامه، شركتنامه و روزنامه رسمي آخرين تغييرات و حدود اختيارات مدیران الزامی است..

      اعطاي تسهيلات از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
      پرداخت قرض الحسنه از محل سپرده قرض الحسنه ويژه بر اساس شرايطي كه به موجب قرار داد عامليت منعقده فيمابين سپرده گذار و شعبه معين ميشودصورت مي گيرد.
      قرض الحسنه اعطايي از محل حساب سپرده گذار پرداخت مي شود و حساب سپرده گذار به ميزان مبلغ قرض الحسنه اعطايي بدهكار شده و باقي ماندن مانده درصورت مطالبه سپرده گذار به وي قابل پرداخت مي باشد كه در صورت باقي ماندن نظير ساير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز در صورت واجد شرايط بودن مشمول شركت درقرعه كشي جوايز مي باشد.
      مبلغ قرض الحسنه اعطايي از محل اين حسابها جزء تسهيلات اعطايي محسوب نمي گردد.
      حداقل مبلغ  براي افتتاح حساب سپرده هاي قرض الحسنه پس اندازویژه  ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال وحداقل تسهیلات اعطائی ازمحل قرض الحسنه پس انداز ويژه ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ريال  مي باشد.

تعریف
قرض‏ الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين(قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود رابه طرف ديگر (قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كندكه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در مواردذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:

    ● تأمين وسائل و ابزارو ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
    ● كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
    ● رفع احتياجات ضروري اشخاص کارمزد قرض الحسنه اعطائی در هر مورد بر اساس دستوالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.


تبليغات