با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳ یا ۶ ماهه با نرخ سود شناور

"سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با نرخ سود شناور ، سپرده ای است که برای مدت معین ۳ یا ۶ ماه افتتاح و سود آن به صورت ماهانه پرداخت می گردد و پس از گذشت یک ماه از سر رسید در صورت حفظ موجودی ، سود سپرده مذکور تغییر یافته و معادل نرخ سود سپرده بعدی در زمان افتتاح افزایش یافته و ماهانه پرداخت می گردد و ما به التفاوت سود از تاریخ افتتاح تا سر رسید قبلی سپرده ، در سر رسید بعدی محاسبه و قابل پرداخت است."

(حداکثر سپرده شناور ۳ و ۶ ماهه یک سال می باشد.)

شرایط استرداد موجودی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به قرار زیر است:

در صورتی که تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۳ و ۶ ماهه شناور قبل از یک ماه از تاریخ افتتاح سپرده و یا کمتر از یک ماه بعد از سر رسید اولیه سپرده (۳ و یا ۶ ماه) استرداد گردد به غیر از سود مقطع مربوطه سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. به عبارتی چنانجه مشتری تا ۲۹ روز بعد از تاریخ افتتاح و یا سر رسید اولیه سپرده حسب مورد ۳ و یا ۶ ماه اقدام به بستن سپرده نماید سودی به وی تعلق نخواهد گرفت.

در صورت استرداد تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۳ ماهه شناور قبل از سر رسید اولیه (۳ ماه) و بعد از یک ماه ، سود معادل نرخ سود سپرده کوتاه مدت حسب مدت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در صورت استرداد تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۶ ماهه شناور قبل از سر رسید اولیه (۶ ماه) و بعد از ۳ ماه سود معادل نرخ سود سپرده ۳ ماهه با نیم درصد جریمه حسب مدت پرداخت خواهد شد و چنانچه قبل از ۳ ماه و بعد از یک ماه وجه سپرده دریافت شود نرخ سود سپرده کوتاه مدت حسب مدت محاسبه و پرداخت می گردد.


تبليغات