با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Parsian
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان مي توانيد با پس انداز وجوه خود در اين حساب همانند کليه حساب هاي بانک پارسيان از تمامي شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاري خود دسترسي داشته باشيد.

شرايط و چگونگي افتتاح حساب
 اشخاص حقيقي:
 داشتن حداقل سن 18 سال
 خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي

اشخاص حقوقي:
  پيش بيني اختيار افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در اساسنامه
 خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت


مزاياي اين حساب
    شما مي توانيد از گستره وسيع خدمات الکترونيکي پارسيان از قبيل کارت نقدي متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاري حقيقي)، تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک و SMS استفاده کنيد.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان، مي توانيد از خدمات زير بهره مند شويد:
استفاده از دسته چک و کارت نقدي متصل به حساب: ما در بانک پارسيان تمامي تلاش خود را به کار بسته ايم تا دسترسي شما به حساب هايتان را ساده و سريع کنيم. با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک مي توانيد کارت الکترونيکي نقدي متصل به اين حساب را نيز در زمان افتتاح حساب و بدون نياز به مراجعه مجدد به شعبه دريافت کنيد.

تبليغات