با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Parsian
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در بانک پارسيان مي توانيد با پس انداز وجوه خود در اين حساب علاوه بر برخورداري از اجر معنوي و پاداش اخروي از جوايز ارزنده اي نيز بهره مند گرديد. همانند کليه حساب هاي بانک پارسيان شما مي توانيد از تمامي شعب به حساب سپرده قرض الحسنه خود دسترسي داشته باشيد. براي اينکه در قرعه کشي حساب هاي سپرده قرض الحسنه پس انداز شرکت داده شويد علاوه بر مفتوح بودن حساب، موجودي حساب شما مي بايست حداقل ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) ريال باشد.

شرايط و چگونگي افتتاح حساب

شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه اشخاص حقيقي:
حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز بايد 12 سال و حداقل سن افراد جهت برداشت از اين حساب مي بايست 15 سال باشد. (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم انجام مي پذيرد.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي

شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه اشخاص حقوقي:
 پيش بيني اختيار افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت


مزاياي اين حساب
    امکان دريافت کارت نقدي متصل به حساب (اشخاص حقيقي)، شما همچنين مي توانيد از گستره وسيع خدمات الکترونيکي پارسيان از قبيل کارت نقدي متصل به حساب، تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک و SMS استفاده کنيد.

تبليغات